มาตรฐานบริษัท

มาตรฐานพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอน

  1. การสัมภาษณ์

  2. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

  3. ทดสอบความสามารถในการขับขี่และตรวจสภาพทางด้านร่างกาย

  4. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรมโดยกำหนดหัวข้อดังนี้

    - การดูแลรักษารถ        

    -การขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย

    - จิตสำนึกในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับลูกค้า
มาตรฐานตัวรถ PPT

   รถที่ให้บริการทุกคันของบริษัทฯจะต้องมีอายุรถไม่เกิน 5 ปีโดยอุปกรณ์และชิ้นส่วนทุกอย่างจะนึกถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ซึ่งรถทุกคันจะต้องผ่านการ  ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ                Visitors: 22,009